00000000032131.jpg

พันโท พิสิษฐ์  เหล็งเอี่ยม
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

แผนที่กองพันทหารม้าที่ ๒๒

กองพันทหารม้าที่ 22 ค่ายอดิศร
2/903 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี, 18000
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 036-230336 สำนักงานผู้บังคับกองพัน : 036-212430