000000000321311.jpg

พันโท วันรัก โอฬารสกุล
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
20141113 153813

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.57 กองพันทหารม้าที่ 22 สนับสนุน ศูนย์การทหารม้า ในการตอนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2557 โดยแสดงการสาธิตทางยุทธวิธี ของกองร้อยชุดรบ และรถโชว์

 

20141113 142638

20141113 151416

20141113 152344

20141113 152445

20141113 153207

20141113 153813