000000000321311.jpg

พันโท วันรัก โอฬารสกุล
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
02416

เมื่อวันที่ 20 - 24 ต.ค.57 กองพันทหารม้าที่ 22 จัดกำลังพล 8 นาย เป็นนายสิบ 4 นาย และพลทหาร 4 นาย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภายในหน่วยทหาร สถานที่ ศูนย์อบรมปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลกุดนกเป้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  โดยมี กำนันสมนึก กล้วยป่า เป็นผู้ฝึกอบรม เมื่อดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อย กองพันทหารม้าที่ 22 จะดำเนินการขยายผลไปสู่โครงการต่อไป

 

 

02418

02419

02421

02425

02422

02435

02432