000000000321311.jpg

พันโท วันรัก โอฬารสกุล
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
318907  เมื่อ ๒๓ ก.ย.๕๗   ได้จัดกำลังพลปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์วัดบ้านพลับ ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จว.อ.ย. โดยมีกำลังพลจาก กบร.ศม. จำนวน ๒๐ นาย ม.พัน.๑๗  จำนวน ๖ นาย  โดยมี ร.ต.โอภาส  คำแหง รรก.ฝอ.๒ ม.พัน.๒๒ เป็นนายทหารควบคุมการปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

318904318905318907318910318912