ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
ปดการฝกทหารใหม64_๒๑๑๐๑๕.jpg

 

ปดการฝกทหารใหม64_๒๑๑๐๑๕.jpgปดการฝกทหารใหม64_๒๑๑๐๑๕_0.jpgปดการฝกทหารใหม64_๒๑๑๐๑๕_1.jpgปดการฝกทหารใหม64_๒๑๑๐๑๕_2.jpgปดการฝกทหารใหม64_๒๑๑๐๑๕_3.jpgปดการฝกทหารใหม64_๒๑๑๐๑๕_4.jpg