000000000321311.jpg

พันโท วันรัก โอฬารสกุล
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
1418472949249

กองพันทหารม้าที่ 22 ทำการออกฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๘ ตามคำสั่ง ศม. ที่ ๕๘๖ /๒๕๕๗ เรื่องการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยทำการออกฝึกในห้วง 1-18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

20141212 090308339436339433141847294924914185536507281418521443990141863274487514186327492201418632739645