00000000032131.jpg

พันโท พิสิษฐ์  เหล็งเอี่ยม
ผู้บังคับกองพันหทารม้าที่ 22

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซด์ต่อสัปดาห์

 

 

                                        

                                 กองพันทหารม้าที่ ๒๒ เป็นหน่วยที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ ตามแผนพัฒนากองทัพบก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ ตามคำสั่งกองทัพบก ( เฉพาะ )                 ที่ ๖๒/๒๔ เรื่อง  การจัดตั้งกองพันทหารม้าที่ ๒๒   ลง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔  การดำเนินการ      แบ่งออกเป็น  ๓  ขั้น ดังนี้

                                ขั้นที่  ๑     ในปีงบประมาณ ๒๕๒๓ ให้ดำเนินการจัดตั้งกองพันทหารม้าเฉพาะกองบังคับการกองพัน , กองร้อยกองบังคับการ และ กองร้อยทหารม้า

                                ขั้นที่  ๒   เมื่อกองร้อยรถถังที่ ๑ ม.พัน.๕ รอ. ( ร้อย.ถ.๕ เก่า )  ได้รับการแจกจ่าย    ถ. เอ็ม ๔๘ เอ ๕  ครบจำนวนและได้รับการจัดตั้งกองร้อยรถถังทดแทนให้ครบอัตราแล้วให้โอน      ถ. เอ็ม ๔๑  ที่มีอยู่เดิมให้กับกองพันทหารม้าที่จัดตั้งขึ้นใหม่

                                ขั้นที่  ๓    จัดตั้งกองร้อยทหารม้าลาดตระเวน ต่อเมื่อกำลังพลและยุทโธปกรณ์พอเพียง การดำเนินการในขั้นนี้ยังไม่อาจกำหนดเวลาเริ่มต้นได้

                                กองทัพบก ได้อนุมัติหลักการในการจัดตั้ง ม.พัน.๒๒ โดยเรียกนามหน่วย “เต็ม” กองพันทหารม้าที่ ๒๒ เรียกนามย่อ ม.พัน.๒๒ ใช้เครื่องหมายสังกัด “ม./๒๒“ อจย.ที่ใช้ในหน่วยที่เริ่มจัดตั้งมีหน่วยประกอบด้วยดังนี้

                                -   “กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารม้าที่ ๒๒” ตาม อจย. ๑๗ - ๕๖ ค. ( ๔ ธ.ค.๑๐ )  ในปีงบประมาณ ๒๕๒๔  และ ปีงบประมาณ ๒๕๒๕ และปรับเป็นใช้ อจย. ๑๗ - ๕๖ พ. ( ๑๙ ต.ค.๒๒ ) ตามคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ ๑๒๐/๒๖  ลง ๑๓ มิ.ย.๒๖  ปรับการจัดหน่วยกองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารม้าที่ ๒๒

-                   “กองร้อยทหารม้า กองพันทหารม้าที่ ๒๒”  ตาม อจย.๑๗ - ๑๗ ( ๒๕ ม.ค.๑๙ )

ในปีงบประมาณ ๒๕๒๔ และ ปีงบประมาณ ๒๕๒๕ และปรับเป็นใช้  อจย.๑๗ - ๒๗ พ. ตามคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ ๒๐๘/๒๗ ลง ๓๑ ส.ค.๒๗ เรื่อง ปรับอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ หน่วยในสังกัด กรมทหารม้าที่ ๕ และกองร้อยทหารม้า กองพันทหารม้าที่ ๒๒

-                   “กองร้อยรถถัง กองพันทหารม้าที่ ๒๒ ” ตาม อจย. ๑๗ - ๑๗ ( ๒๕ ม.ค. ๑๙ ) 

ในปีงบประมาณ ๒๕๒๕ และปีงบประมาณ ๒๕๒๖ ตามคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ ๑๘๐/๒๕ ลง ๒๕ ก.ค.๒๕ เรื่อง การจัดตั้งกองร้อยรถถัง กองพันทหารม้าที่ ๒๒

-                    “กองร้อยทหารม้าลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ ๒๒ ”  ตาม อจย. ๑๗- ๕๗ ก.

( ๒๕ ม.ค.๑๙ )  ในปีงบประมาณ  ๒๕๒๘ , ปีงบประมาณ ๒๕๒๙ , ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ และปีงบประมาณ ๒๕๓๑ ตาม คำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ ๒๓๖/๒๗ ลง ๘ พ.ย.๒๗ เรื่องจัดตั้งกองร้อยลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ ๒๒

                                -    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธงชัยเฉลิมพล ให้กับกองพันทหารม้าที่ ๒๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๓๐ เวลา ๑๕๐๐ ณ สนามหน้าศาลาสหทัยสมาคม